La imatge de l'esquerra és la "Corba de Klein" dibuixada en el pla euclidià. A la dreta, la "Corba de Klein" representada en el "pla" definit pel cos finit de 8 elements. Aquest "pla" tan sols conté 8 x 8 = 64 punts. El nombre de punts de la "Corba de Klein" és de 24, i permet construir un eficaç codi corrector d'errades que transforma "paraules" de longitud 3 en paraules de longitud 24.


La semblança entre la "Corba de Klein" de 24 punts i el nombre de monogrames d'en Fu Xi, junt als 64 punts del conjunt del "pla" coincidents amb els 64 hexagrames de l'Yi Jing, no és pura casualitat. Es tracta d'una afirmació més a favor, que el sistema vibracional basat en les equacions d'en Fu Xi i d'en Wen Wang usat per la Biocibernètica Quàntica Hologràmica està ben fonamentat. El Yi Jing es troba encriptat en la mateixa equació d'en Fu Xi, que, junt a l'equació de Wen Wang, posa de manifest el protagonisme que poden tenir les equacions comentades transformades en un sistema corrector d'errades vibracional, en forma de Bioinformació Analògica, com un sistema corrector d'errades del sistema psicosomàtic.


   Enrera